Regulamin Programu Partnerskiego www.herbalsgroup.pl

ARTYKUŁ I. – POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Kredens Ziołowy – oznacza spółkę Kredens Ziołowy Sp. z o. o. z siedzibą w Lipuszu, przy ul. Wyzwolenia 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541726 . NIP: 5911696167, REGON: 360686903.
  2. Serwis herbalsgroup.pl – oznacza prowadzony przez Kredens Ziołowy pod adresem http://www.herbalsgroup.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Kredens Ziołowy.
  3. Program partnerski herbalsgroup.pl – oznacza program świadczenia usług przez Partnera na rzecz Kredensu Ziołowego, na zasadach opisanych w Regulaminie.
  4. Partner – należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do Programu partnerskiego herbalsgroup.pl, z którą Kredens Ziołowy na zasadach określonych Regulaminem.
  5. Panel administracyjny – należy przez to rozumieć oprogramowanie, dzięki któremu Partner może zarządzać i korzystać z narzędzi dostępnych w Programie partnerskim herbalsgroup.pl.
  6. Kreacja Reklamowa – należy przez to rozumieć udostępniony w Programie partnerskim herbalsgroup.pl przez Kredens Ziołowy kod HTML lub javascript, którego wstawienie na stronę WWW powoduje wyświetlenie linku tekstowego, bannera, panelu reklamowego, lub innej formy reklamy, powodujących przekierowanie na jedną ze stron internetowych objętych Programem Partnerskim www.herbalsgroup.pl.
  7. Kliknięcie – należy przez to rozumieć świadome działanie osoby, nie będącej pod kontrolą Partnera, odwiedzającej Stronę WWW, polegające na aktywacji Kreacji Reklamowej w celu uruchomienia jednej ze stron internetowych objętej Programem Partnerskim www.herbalsgroup.pl zdefiniowanej w Kreacji Reklamowej.
  8. Konwersja – Kliknięcie, a następnie dokonanie zakupu produktu z oferty Kredensu Ziołowego
  9. Prowizja – oznacza kwotę naliczaną Partnerowi przez Kredens Ziołowy za pojedynczą Konwersję w Serwisie herbalsgroup.pl.
  10. Wynagrodzenie – należy przez to rozumieć sumę Prowizji przyznaną Partnerowi przez Kredens Ziołowy na zasadach określonych w Regulaminie.
  11. Umowa partnerska – należy przez to rozumieć stosunek prawny jakiumowę o uczestnictwo w programie jaka zostaje zawarta powstaje między Kredensem Ziołowym a Partnerem poprzez założenie przez Partnera konta na stronie www.herbalsgroup.pl i akceptację niniejszegow Regulaminu. W przypadku gdy Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, umowa partnerska jest traktowana jak umowa o dzieło w świetle przepisów art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat zawierania Umów partnerskich znajdują się w artykule III niniejszego Regulaminu.
  12. Strona WWW – należy przez to rozumieć każdą stronę internetową (nie wyłączając for internetowych, portali, itp.), na której Partner jest uprawniony do umieszczenia Kreację reklamową, w szczególności będącą przedmiotem własności Partnera.
  13. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin Programu Partnerskiego herbalsgroup.pl.
  14. Cookie - należy przez to rozumieć krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (z serwera WWW) i zapisywane na komputerze Partnera w plikach tekstowych.
 2. Program partnerski www.herbalsgroup.pl został utworzony i jest prowadzony przez Kredens Ziołowy w celu prezentacji, promocji i reklamy produktów oferowanych przez Kredens Ziołowy.
 3. Uczestnictwo w Programie partnerskim www.herbalsgroup.pl polega na promocji produktów Kredensu Ziołowego przez Partnerów na Stronach WWW poprzez umieszczanie na nich Kreacji Reklamowych prowadzących do serwisów oferujących sprzedaż tych produktów. Wykaz serwisów objętych Programem Partnerskim www.herbalsgroup.pl znajduje się na stronie www.herbalsgroup.pl (dalej „Strony sprzedażowe”). Z tytułu promocji oferty Kredensu Ziołowego, Partnerzy będą otrzymywać Wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

ARTYKUŁ II. – ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM HERBALSGROUP.PL

 1. Partnerem Programu partnerskiego herbalsgroup.pl może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, która przystąpi do Programu partnerskiego herbalsgroup.pl poprzez zarejestrowanie się i założenie konta na stronie http://www.herbalsgroup.pl.
 2. Rejestracja w Programie partnerskim herbalsgroup.pl jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Partner może mieć tylko jedno konto w Programie partnerskim herbalsgroup.pl bez względu na liczbę Stron WWW, na których będzie umieszczał Kreacje Reklamowe. W przypadku Partnerów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – dopuszczalne jest posiadanie dwóch kont, z których jedno konto dotyczyć będzie Stron WWW związanych z działalnością gospodarczą Partnera, a drugie konto związane będzie ze Stronami WWW nie związanymi z działalnością gospodarczą Partnera. Dla każdego z takich dwóch kont przewidziana jest odrębna rejestracja. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim herbalsgroup.pl bez zgody Kredensu Ziołowego, jeśli uprzednio Kredens Ziołowy z winy Partnera wykluczył go z Programu.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu ust. 3, konto może zostać zablokowane przez Kredens Ziołowy bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Partnera z Programu.

ARTYKUŁ III – ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Zamieszczone na stronie herbalsgroup.pl informacje Kredensu Ziołowego o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu partnerskiego herbalsgroup.pl skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do składania ofert, w celu zawarcia Umowy partnerskiej
 2. Celem uczestnictwa w programie jest promocja oferty Kredensu Ziołowego przez Partnera w trakcie jej trwania, poprzez umieszczanie Kreacji Reklamowych na Stronach WWW. Aby rozpocząć swój udział w Programie każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie partnerskim herbalsgroup.pl winien dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie partnerskim herbalsgroup.pl dostępnymi na stronie herbalsgroup.pl
  2. dokonać rejestracji w Programie partnerskim herbalsgroup.pl dostępnej na stronie http://www.herbalsgroup.pl/
  3. zapoznać się z Regulaminem Programu partnerskiego herbalsgroup.pl i dokonać jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola “Akceptuję regulamin Programu Partnerskiego herbalsgroup.pl”; wybór opcji “Zarejestruj się” powoduje automatyczne założenie konta w Programie partnerskim herbalsgroup.pl.
 3. Przyjmuje się, że Umowa partnerska zostaje zawarta w chwili, gdy Partner dokonał rejestracji w Programie partnerskim herbalsgroup.pl i potwierdził rejestrację kliknięciem w link, który został wysłany na podany przez Partnera adres e-mail, po wcześniejszej akceptacji Regulaminu. Miejscem zawarcia umowy jest Lipusz.
 4. Na czas trwania Umowy partnerskiej udostępniany jest Partnerowi Panel administracyjny, dostępny po zalogowaniu na koncie. W ramach Panelu administracyjnego, Partner może wstawiać bądź usuwać kody Kreacji Reklamowych, przeglądać statystyki, oraz zarządzać wypłatami. Dostęp do panelu zarządzającego nie jest możliwy po wygaśnięciu Umowy partnerskiej (niezależnie od przyczyn wygaśnięcia) jak i przez okres blokady konta, o której mowa w art. VII. ust. 3.
 5. Zawierając Umowę Partnerską, Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, wszelkich informacji i oświadczeń dotyczących Programu partnerskiego.

ARTYKUŁ IV – WYMOGI DOTYCZĄCE STRONY WWW

 1. Partner zobowiązuje się do promocji oferty Kredensu Ziołowego z zachowaniem zasad należytej staranności.
 2. Po umieszczeniu Kreacji Reklamowej na stronie WWW, Parnter zgłasza Stronę WWW do Programu partnerskiego herbalsgroup.pl poprzez Panel administracyjny.
 3. Strona WWW musi:
  1. posiadać znamiona strony kompletnej, wykonanej w sposób niewzbudzający zastrzeżeń, co do jej funkcjonalności i estetyki,
  2. być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https,
  3. zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych,
  4. tematyka strony WWW musi być zgodna z niniejszym Regulaminem, polskim prawem, normami obyczajowymi i moralnymi,
  5. być dostępna przez cały czas, w celu weryfikacji jej stanu i treści przez pracownika Kredensu Ziołowego.
 4. W przypadku gdy Partner nie jest właścicielem Strony WWW, Kreacja Reklamowa może zostać na niej umieszczona tylko w przypadku gdy właściciel tej Strony WWW wyraził na to zgodę w Regulaminie Strony WWW lub na innej podstawie udzielił Partnerowi zgody na umieszczanie Kreacji Reklamowych. W takim przypadku Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za umieszczenie Kreacji Reklamowej na Stronie WWW osoby trzeciej.
 5. Kredens Ziołowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Partnera i osób trzecich, w szczególności właścicieli Stron WWW, za niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem, promowanie produktów Kredensu Ziołowego. Kredens Ziołowy nie ponosi także odpowiedzialności za treści dotyczące Kredensu Ziołowego oraz oferowanych przez niego produktów opublikowane poza stronami internetowymi należącymi do Kredensu Ziołowego.
 6. Kredens Ziołowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych do programu Stron WWW, w szczególności pod kątem sprawdzenia zgodności Strony WWW z wymaganiami Regulaminu, weryfikację konta w Programie partnerskim herbalsgroup.pl, oraz zgodność działań Partnera z Regulaminem i przepisami prawa.
 7. W przypadku gdy Strona WWW zgłoszona do Programu należy do Partnera, jest on odpowiedzialny za rozwój, funkcjonowanie i utrzymanie tej strony, a także za wszystkie umieszczone na niej materiały i informacje.
 8. Jeżeli w ramach wykonywania zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Programie, Partner umieszcza na Stronach WWW ceny produktów Kredensu Ziołowego, jest zobowiązany do ich ciągłej, bieżącej aktualizacji pod kątem zgodności ze stanem faktycznym obowiązującym na stronach internetowych należących do Kredensu Ziołowego.
 9. Partner uczestniczący w Programie partnerskim herbalsgroup.pl zobowiązany jest do informowania osób trzecich, że rejestracja w Programie jest bezpłatna.

ARTYKUŁ V. – OGRANICZENIA TEMATYKI STRON ORAZ NIEDOZWOLONE CZYNNOŚCI

 1. Partner zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1. umieszczania Kreacji Reklamowych i promocji produktów Kredensu Ziołowego na Stronach WWW zawierających treści naruszające prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności treści o charakterze:
   1. treści pornograficznych,
   2. treści naruszających dobra osobiste innych osób,
   3. treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,
   4. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
  2. wykorzystywania Strony WWW zawierającej Kreacje Reklamowe w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
   1. nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub linków do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawnoautorską,
   2. udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy” bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy a także hiperłącza do nich,
   3. zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,
   4. wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę WWW, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej towarów i usług lub w inny sposób;
   5. stawiania jakiejkolwiek firmy w złym świetle
  3. umieszczania na Stronach WWW Kreacji Reklamowych aktywowanych automatycznie po wejściu na Stronę WWW, w szczególności poprzez umieszczenie kodu Kreacji Reklamowych w okienku typu “pop-up”, “pop-down”, “interstitial” lub innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie strony oraz na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą,
  4. regularnej i automatycznej aktywacji Kreacji Reklamowych przy pomocy oprogramowania oraz uzyskiwania Kliknięć i Konwersji na drodze umów między użytkownikami Internetu lub za pomocą samodzielnego aktywowania Kreacji Reklamowych oraz umieszczania Kreacji Reklamowych w systemach “pay-to-click” lub “click-harvester” bądź innych systemach, skryptach, programach lub metodach mających na celu wygenerowanie sztucznych Kliknięć i Konwersji,
  5. uzależniania dostępu do usług oferowanych przez Partnera za pośrednictwem Strony WWW Partnera od Kliknięcia, dokonania Konwersji bądź akcji, za którą Partner może mieć naliczoną Prowizję, a także oferowania jakiekolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za powyższe działania
  6. rozsyłania masowej informacji o Stronie WWW lub przekierowania zawartego w hiperłączu do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Kredensem Ziołowym umieszczania Kreacji Reklamowych na stronie o charakterze “łańcuszka szczęścia” lub innej stronie służącej do masowego przesyłania, a także umieszczania Kreacji Reklamowych w sposób powodujący naruszenie zasad pozycjonowania Serwisu herbalsgroup.pl przez wyszukiwarki internetowe.
  7. zgłaszania w Programie partnerskim herbalsgroup.pl Strony WWW, która została dodana w Programie partnerskim herbalsgroup.pl przez innego Partnera,
  8. wykorzystania w Programie partnerskim herbalsgroup.pl Strony WWW, co do której Partner uniemożliwia Kredensowi Ziołowemu jej weryfikację,
  9. naruszenia zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
 2. Niezależnie od powyższych postanowień, Kreacja Reklamowa nie może przekierowywać użytkowników Internetu do stron Serwisu herbalsgroup.pl, na których oferowane są do sprzedaży, wyroby alkoholowe, tytoniowe.
 3. Partner zobowiązuje się do zamieszczania Kreacji Reklamowych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Zabrania się stosowania działań marketingowych mających na celu wprowadzanie w błąd potencjalnych Klientów.
 4. Partner w zakresie umieszczania Kreacji Reklamowych Kredensu Ziołowego będzie przestrzegał w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych także w stosunku do praw autorskich do stron internetowych Kredensu Ziołowego i publikowanych na nich treściach. Nie dotyczy to treści wyraźnie udostępnionych Partnerowi przez Kredens Ziołowy.

ARTYKUŁ VI – WYNAGRODZENIE NALEŻNE PARTNEROWI

 1. Za realizację obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie, Partner będzie otrzymywał Wynagrodzenie ustalane według zasad przyznawania Prowizji, o których mowa w punktach poniższych.
 2. Klient dokonujący Konwersji, jest oznaczany indywidualnym indntyfikatorem zapisywanym w plikach Cookie, pozwalającym przyporządkować go do określonego Partnera. Oznaczenie następuje w momencie Kliknięcia i trwa do czasu wygaśnięcia ważności albo usunięcia pliku Cookie lub do momentu oznaczenia identyfikatorem innego Partnera.
 3. Partnerowi naliczana jest prowizja od:
  1. pierwszej Konwersji każdego nowego Klienta,
  2. każdej kolejnej Konwersji danego Klienta, za którego pierwszą Konwersję Partner otrzymał wcześniej prawo do prowizji,
  3. prowizji przyznanej dla innego Partnera, który został wcześniej polecony w Programie,
 4. Za Konwersję uprawniającą do prowizji uważa się nie tylko Konwersję, o której mowa w art. I ust. 1 pkt h), ale również dokonanie zakupu produktu z oferty Kredensu Ziołowego, złożone za pośrednictwem jednej ze stron internetowych objętych Programem Partnerskim www.herbalsgroup.pl gdy Klient odwiedził taką stronę wchodząc tam bezpośrednio, tzn. wpisują adres domeny w przeglądarce internetowej lub wybierając link z listy zapisanych linków w przeglądarce internetowej, posiadając w tym czasie ważny plik cookie, o którym mowa w ust. 2.
 5. W przypadku zwrotu produktu przez Klienta w ramach gwarancji lub innego prawa przyznanego klientowi na mocy prawa czy umowy, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od jego stanu konta.
 6. Kredens Ziołowy publikuje aktualne dane dotyczące prowizji na stronie: http://www.herbalsgroup.pl/partner/commtable (strona dostępna po zalogowaniu)
 7. Kredens Ziołowy w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie http://www.herbalsgroup.pl
 8. Partner nie otrzymuje prowizji za własne zakupy, tzn. dokonywane przy użyciu jego danych identyfikacyjnych zapisanych w bazie danych Partnerów Kredensu Ziołowego, jeżeli stanowią one podstawę do obliczenia więcej niż 30% całości prowizji naliczonej danemu Partnerowi.
 9. Kredens Ziołowy zobowiązuje się do poinformowania Partnera o fakcie nie uznania części jego prowizji a na żądanie Partnera zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia poinformowania Partnera o danym fakcie, wyjaśnić okoliczności wpływające na powyższą decyzję.
 10. Jeżeli klient wejdzie na stronę, o której mowa w ust. 4 z polecenia innego Partnera, to numer identyfikacyjny wcześniejszego Partnera zostanie nadpisany numerem identyfikacyjnym tego Partnera, który skierował klienta na stronę jako ostatni.

ARTYKUŁ VII. – WYPŁATA ŚRODKÓW

 1. Partner może dokonać każdorazowo wypłat naliczonych prowizji w ramach Programu partnerskiego herbalsgroup.pl po uzyskaniu salda na koncie w wysokości minimum 70 zł i spełnieniu warunków określonych w ust. 2.
 2. Aby Kredens Ziołowy dokonał wypłaty, Partner musi spełnić następujące warunki:
  1. Posiadać aktywne konto Partnera w Programie partnerskim herbalsgroup.pl,
  2. Posiadać na koncie minimum środków, o których mowa w ust. 1,
  3. zgłosić chęć wypłaty środków w Panelu administracyjnym,
 3. Dane do wypłat zamieszczone przez Partnera w Panelu administracyjnym oraz Umowie, muszą być kompletne i powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy, numer NIP, PESEL wraz numerem dokumentu tożsamości, REGON lub KRS oraz numer rachunku bankowego w formacie IBAN (26 cyfr). Edycja danych w Panelu Administracyjnym nie może prowadzić do zmiany Partnera.
 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 oraz weryfikowana weryfikacji jest pod kątem przestrzegania warunków Umowy przez Partnera, w szczególności prawidłowości Konwersji. W przypadku negatywnej weryfikacji (stwierdzenia naruszenia warunków Umowy), Kredens Ziołowy może:
  1. wstrzymać dokonanie wypłaty – w takie sytuacji płatność zostaje odrzucona, a wartość salda prowizji jest pomniejszana o wysokość zadeklarowanej wypłaty,
  2. zablokować konto Partnera. Zablokowanie oznacza brak możliwości zalogowania się do Panelu administracyjnego i zaprzestanie naliczania prowizji w czasie blokady konta. Blokada konta Partnera może zostać cofnięta,
  3. wypowiedzieć uczestnictwo w Programie i Umowę.
 5. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie prawidłowych faktur VAT wystawianych przez Partnera. Wynagrodzenie należne Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności na podstawie wystawionych przez Partnerów rachunków.
 6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Panelu administracyjnym. Partner oraz Kredens Ziołowy wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektornicznej zgodnie z treścią art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
 7. Wypłata Wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od doręczenia Kredensowi Ziołowemu poprawnie wystawionej faktury VAT, rachunku lub innego dokumentu stanowiącego podstawę wypłaty. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kredensu Ziołowego.
 8. Partner niebędący podatnikiem VAT czynnym, z poziomu Panelu administracyjnym ma możliwość wygenerowania rachunku, na którym kwota zgromadzonych środków jest kwotą brutto i jest równa z saldem konta Partnera w Programie partnerskim herbalsgroup.pl w chwili dokonywania wypłaty.
 9. Partner w każdej chwili obowiązywania Umowy może kontrolować stan Prowizji skumulowanych na swoim koncie w Programie partnerskim herbalsgroup.pl, w Panelu administracyjnym.

ARTYKUŁ VIII. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KREDENSU ZIOŁOWEGO ORAZ PARTNERA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

 1. Kredens Ziołowy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak możliwości uznania Konwersji w wyniku usunięcia/zmodyfikowania przez osobę korzystającą z Kreacji Reklamowej pliku zawierającego “cookie” z informacją o sposobie pozyskania Konwersji, otrzymanego po Kliknięciu na Kreację Reklamową lub nie korzystaniu przez tą osobę z technologii “cookie”,
  2. problemy techniczne związane z wyświetlaniem Kreacji Reklamowych, naliczaniem Kliknięć, zaliczaniem Konwersji lub przekierowywaniem odwiedzających Strony WWW Partnera,
  3. wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu partnerskiego herbalsgroup.pl z przyczyn leżących po stronie Partnera.
  4. utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie partnerskim herbalsgroup.pl
  5. szkody doznane przez Partnera pośrednio związane z udziałem w Programie partnerskim herbalsgroup.pl (w szczególności za utratę potencjalnych zysków przez Partnera),
  6. za jakiekolwiek inne koszty ponoszone przez Partnera związane z realizacją programu Partnerskiego.
  7. żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Program partnerskiego herbalsgroup.pl, w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana.
 2. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Kredensu Ziołowego wynikających z niniejszego Regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Kredens Ziołowy) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu obejmować może także wypłatę należności na rzecz Partnera.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy partnerskiej i Regulaminu. Kredensowi Ziołowemu przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, o których mowa w art. V, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie Kredens Ziołowy może żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego koncie – za każde naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Kredens Ziołowy odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.
 5. W przypadku naruszeń uznanych przez Kredens Ziołowy za naruszenia mniejszej wagi, Kredens Ziołowy może zablokować konto Partnera i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację konta. Blokada konta oznacza wygaśnięcie funkcji Programu partnerskiego herbalsgroup.pl, tj. brak dostępu do Panelu administracyjnym oraz wstrzymanie naliczania Partnerowi Prowizji z tytułu udziału w Programie partnerskim herbalsgroup.pl.
 6. Partner może zostać usunięty z Programu partnerskiego herbalsgroup.pl w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
  1. podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nieterminowej aktualizacji,
  2. wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,
  3. działania na szkodę Kredensu Ziołowego,
  4. naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W razie:
  1. usunięcia z Programu partnerskiego herbalsgroup.pl z winy Partnera,
  2. uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści
  Kredens Ziołowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu.
 8. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu partnerskiego herbalsgroup.pl oraz kwestie związane z realizacją Programu partnerskiego herbalsgroup.pl wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników Kredensu Ziołowego w trybie dostępnych na stronie Program partnerski herbalsgroup.pl.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy na warunkach określonych w Regulaminie, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Kredensu Ziołowego z wyjątkiem sytuacji gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują inną właściwość miejscową

ARTYKUŁ IX. – ROZWIĄZANIE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa partnerska zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia można dokonać zarówno poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Kredensu Ziołowego pp@herbalsgroup.pl jak i w formie pisemnej.
 2. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie partnerskim herbalsgroup.pl przy użyciu więcej niż jednej Strony WWW, wypowiedzenie Umowy dotyczy udziału w Programie partnerskim herbalsgroup.pl w zakresie wszystkich zgłoszonych przez Partnera Stron WWW, chyba, że z treści wypowiedzenia jednoznacznie wynika co innego. Do wypowiedzenia Umowy w zakresie niektórych tylko Stron WWW Partnera przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 2 miesięcy do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Umowy lub dokonania zmian w Stronie Internetowej Partnera, Kredens Ziołowy zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu Kredens Ziołowy może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy).
 5. Kredens Ziołowy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku gdy okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Wynagrodzenie naliczone Partnerowi nie przekroczy co najmniej 100 złotych brutto.
 6. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Partner zachowuje prawo do Wynagrodzenia w odniesieniu do tych pozyskanych użytkowników Serwisu herbalsgroup.pl, którzy dokonają działania prowadzącego do Konwersji przed wygaśnięciem Umowy. Jeżeli jednak kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy byłaby mniejsza niż kwota 15 zł, wynagrodzenie nie będzie Partnerowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem konta Partnera. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, wysokość wypłaty Wynagrodzenia należnego Partnerowi, nie podlega postanowieniom wskazanym w art. VI. ust. 1 Regulaminu.
 8. W chwili wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek tytułu, Partner zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Kreacje Reklamowe ze Stron WWW.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Partner może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Partner wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Programu partnerskiego herbalsgroup.pl, w szczególności gdy zamieścił Kreacje Reklamowe na zgłoszonych Stronach WWW.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z uczestnictwem w Programie partnerskim, w szczególności związanych z niewłaściwym naliczeniem Prowizji, Partner ma możliwość zgłoszenia reklamacji.
 11. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Kredensu Ziołowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pp@herbalsgroup.pl
 12. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
 13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kredens Ziołowy, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione

ARTYKUŁ X – POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Kredens Ziołowy Sp. z o.o., z siedzibą w Lipuszu, przy ul. Wyzwolenia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541726 ,NIP: 5911696167, REGON: 360686903, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji to: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu oraz nazwa firmy.
 4. Kredens Ziołowy może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Na stronie Programu są używane pliki cookie.
 6. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.
 7. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego Partnera.
 8. Wszelkie zmiany danych osobowych oraz danych dotyczących konta bankowego Partnera wymagają przesłania aktualizacji do Kredensu Ziołowego.
 9. Serwis rozpoznaje Partnetów i przyznaje im prowizję bazując na numerach identyfikacyjnych zapisanych na komputerze Klienta w stosownych plikach cookies.

ARTYKUŁ XI. – WAŻNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Partner wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Kredensu Ziołowego oraz innych podmiotów współpracujących z nim przy Programie partnerskim herbalsgroup.pl na adres e-mail podany przy rejestracji w Programie partnerskim herbalsgroup.pl.
 2. Kredens Ziołowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Kredens Ziołowy wygasa, zgodnie z art. IX ust.1.
 3. Partner zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu pod adresem http://www.herbalsgroup.pl i zapoznawać się z nimi.
 4. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie partnerskim herbalsgroup.pl.
 5. Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub bezskuteczne lub stanie się nieważne lub bezskuteczne skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu jest nienaruszona. Postanowienie nieważne, bezskuteczne w Regulaminie zostaje zastąpione postanowieniem ważnym które odpowiada celowi Regulaminu.